moviemtg.gif (6066 bytes) logo-ug-l.gif (29675 bytes)

Charm School
View this card View IMDB entry for this movie

Chicken la King
View this card View IMDB entry for this movie

Clay Pigeon
View this card View IMDB entry for this movie Buy this movie on VHS Buy this movie on DVD
Double Cross
View this card View IMDB entry for this movie
Double Deal
View this card View IMDB entry for this movie Buy this movie on VHS
Double Play
View this card View IMDB entry for this movie Buy this movie on VHS
Double Take
View this card View IMDB entry for this movie Buy this movie on VHS
Forest
View this card View IMDB entry for this movie
Fowl Play
View this card View IMDB entry for this movie

Free-For-All
View this card View IMDB entry for this movie

Get A Life
View this card View IMDB entry for this movie Buy this movie on VHS Buy this movie on DVD
Goblin
View this card View IMDB entry for this movie Buy this movie on VHS
Gus
View this card View IMDB entry for this movie Buy this movie on VHS
Island
View this card View IMDB entry for this movie Buy this movie on VHS
Mirror Mirror
View this card View IMDB entry for this movie
Mountain
View this card View IMDB entry for this movie Buy this movie on VHS

Landfill
View this card View IMDB entry for this movie

Sorry
View this card View IMDB entry for this movie

Once More With Feeling
View this card View IMDB entry for this movie
Paper Tiger
View this card View IMDB entry for this movie
Ricochet
View this card View IMDB entry for this movie Buy this movie on VHS Buy this movie on DVD
Sex Appeal
View this card View IMDB entry for this movie
Soldier
View this card View IMDB entry for this movie Buy this movie on VHS Buy this movie on DVD
Swamp
View this card View IMDB entry for this movie
Zombie
View this card View IMDB entry for this movie Buy this movie on VHS Buy this movie on DVD